Oktatási segédanyagok
 

BEMUTATÓK
FORRÁSOK
TANKÖNYVEK,
TÉRKÉPEK,
ÁBRÁK
EGYÉB
ANYAGOK
Magyar
történelem
Egyetemes
történelem

A Kárpát-medence a honfoglalás előtt

A magyarok vándorlása


A honfoglaló magyarok


Nagyszentmiklósi kincs

Szent István és az államalapítás

Magyar koronázási jelvények


Szent Gellért püspök

Magyar városfejlődés

Hunyadi János harcai a törökkel

A mohácsi csata

A várháborúk kora

Várépítészet

A három részre szakadt Magyarország

Bocskai-szabadságharc

Erdély aranykora

Zrínyi Miklós

Hungaria Eliberata

Rákóczi-szabadságharc

Mária Terézia

II. József

Széchenyi

Kossuth

Reformkori kultúra

1848-1849-es forradalom és szabadságharc

A kiegyezés

Dualizmus kori magyar gazdaság

Dualizmus kori magyar társadalom

Budapest világvárossá fejlődése

Jászi: Dunai Egyesült Államok


Revíziós politika a két világháború között

Klebelsberg Kunó és a magyar kultúrpolitika

Magyar filmművészet a két világháború között


A kassai bombázás

Magyarország
a 2. világháborúban


Az Aranycsapat

A Rákosi-korszak

1956 magyar forradalom

Rendszerváltás

Magyar történelmi zászlók

Egyiptom a régészet tükrében

Egyiptom Óbirodalom

India és Kína az ókorban

Zsidó vallás és történelem az ókorban

Spárta

Görög-perzsa háborúk

A hódító Róma

Iulius Caesar

Augustus principatusa

Római császári dinasztiák

A kereszténység kialakulása és elterjedése

Aquincum

A szökőnap
története


Kora középkori művészet

Nagy Károly és a frankok

A X. századi pápaság

Invesztitúra-háborúk

Romanika
   Gótika

Vidéki élet a középkorban

A középkori város

Középkori céhes ipar

London a középkorban (videó)

Reneszánsz

Reneszánsz pápaság

Földrajzi felfedezések

Ausztrália felfedezése

A Habsburg Birodalom kialakulása

A reformáció kora

A harmincéves háború (2008)

A harmincéves háború (2014)

A barokk

A felvilágosodás

Az USA kialakulása

Francia forradalmi naptár

Napóleoni Franciaország

Napóleoni háborúk

A Szent Szövetség

Ipari forradalom

Európa régiói a 19. századig

A német egység

USA polgárháború

A Balkán a 19. században

A keleti kérdés

Szövetségi rendszerek kialakulása Antant-Központi hatalmak

Az első világháború

Első világháború - haditechnika

Az első világháború- szárazföldi hadviselés

A második
világháború-animáció


A hidegháború kora

The Berlin Wall

Szabadkereskedelmi társulások

Az Európai Unió

Nők a történelemben

Biblia az interneten

Képes Krónika


Szent István
törvényei


Szent István
intelmei


Középkori magyar
szöveggyűjtemény
(1000-1530)


Középkori egyetemes szöveggyűjtemény

Küküllei János és a
Névtelen Minorita
krónikája


A középkor fogalma,
korszakai


Magyar történelmi
forrásgyűjtemény
1849-1914


Magyar történelmi
forrásgyűjtemény
1920-1941


Sztálinizmus források

Nácizmus források

Olasz fasizmus
források


Forrásgyűjtemény
a 2. világháború
történetéhez


A holokauszt
Magyarországon


Forrásgyűjtemény a hidegháború korához
1945-1956


Magyar történelmi
forrásgyűjtemény 1945-1956


Archivnet- 20.
századi történeti
források


Életmód és
mindennapok
a Kádár-korszakban


Alkotmányos
alapismeretek

Száray Miklós:
Történelem I.
(tankönyv)


Száray Miklós:
Történelem II.
(tankönyv)


Száray Miklós:
Történelem III.
(tankönyv)


Száray Miklós:
Történelem IV.
(tankönyv)


OFI - kísérleti
tankönyvek


Magyarország vármegyéi 1881-ben


Magyarország megyeszékhelyei 1881-ben


A második
világháború-animáció


A hidegháború kora

 

Birodalmak
és fénykorok
(dok. filmsorozat)


Magyarország története 1-46. rész
(dok. filmsorozat)

Magyarország krónikája
(hangoskönyv)


Sulinet - digitális
tananyagok


Latin bölcsességek

Szállóigék,
bölcs mondások


A történelem
segédtudományai

Lascaux


Az asszírok


Egyiptom
a fáraók korában


Görög fogalmak

Egyéb
dokumentumfilmek
az interneten


Inkák

Az iszlám hódítás

A szláv államok 

Magyar mitológia

A Szent Jobb

Tatárjárás (videó)

Árpád-kori népesség

Keresztes háborúk
az interneten


A keresztes
hadjáratok (pdf)


A középkori egyház

Kelet-nyugati
kereszténység


Mohács (videó)

Oroszország
felemelkedése


Aradi vértanúk


A dualizmus korának magyar társadalma


A Székely Hadosztály

Lajtabánság

A második
világháború kronológiája


Diákoknak 1956-ról

1956-os eseményvázlat

A székely himnusz

Székely zászlók

Moldvai csángók

Nemzeti jelképeink

Tudós magyarok