„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

(Széchenyi István)

Fontosabb változások a történelem érettségi vizsgán 2017-től

Az alábbiakban összefoglaljuk a történelem érettségi vizsgát érintő változásokat, amelyek 2017-től lépnek életbe:

1. A nemzetközi trendekhez igazodva a korábbi kompetencia megfogalmazás korszerűsödött, az egyszerűsítés érdekében részterületek összeolvadtak. A korábbi ötödik kompetenciaterület módosított elemei a történelmi gondolkodás fejlesztését segítő komplex egységben jelennek meg „eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás” elnevezéssel.
2. A tematikában a témák szűkültek, egyes résztémák kimaradtak, pl.: politika-, eseménytörténeti egységek (kb. 15 %-os csökkentés), és több esetben az érdemi tartalmak, folyamatok beépültek az általánosabbá váló gondolatsorokba. Néhány esetben sor került a témakörök címének pontosítására. A tematika utolsó egysége ad helyet a kerettantervben megjelenő új tartalmaknak, aminek következtében a vizsgaleírás írásbeli feladatokra vonatkozó tartalmi arányai is módosultak.
3. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre adható pontok aránya mindkét szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között.
4. Mind közép-, mind pedig emelt szinten új feladattípusként jelenik meg az ún. komplex tesztfeladat. Ez a feladat alkalmas lehet arra, hogy a vizsgázó egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést végezzen el egy adott témakörön belül. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi. A feladat helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.
5. Az esszékérdések száma csökken, középszinten jelenleg nyolc lehetőségből hármat választ a vizsgázó, e helyett az új vizsgaleírás szerint négyből két témát választhat, emelt szinten pedig a jelenlegi tízből négy helyett hatból hármat választhat. Mivel a pedagógiai mérési adatok azt mutatják, hogy az alacsonyabb számú esszéfeladatok is megfelelően mérnek. Emellett költséghatékony és környezetbarát.
6. Emelt szinten a kevesebb esszé miatt az időkeret felosztása is változik. Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc a tesztre és 140 perc az esszékre az esszék számából fakadóan.
7. Emelt szinten új esszétípus jelenik meg, a komplex esszéfeladat, amely irányulhat például valamely, több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására, vagy azonos korszakban párhuzamosan zajló magyar és egyetemes történelmi események összehasonlítására, vagy két különböző korszak eseményeinek összevetésére.
8. A 2016/2017. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó új középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

 

  • Az új vizsgaleírás és a részletes vizsgakövetelmények elérhetők innen.